ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

ANDIRIN


andırın resimleri
andırın fotoğrafları
andırın manzaralar
andırın görüntüler
andırın video
andırın spor
andırın yemekleri
andırın haber
andırın konaklama
andırın otel
andırın kahramanmaraş
andırın maraş
andırın pansiyon
andırın yurt
andırın ayva
andırın kalesi
andırın tarih
andırın kültür
andırın sanat
andırın yaylaları
andırın kirazı
andırın emlak
andırın kiralık
andırın satılık
andırın araç
andırın iklim
andırın coğrafya
andırın tarım
andırın hayvancılık
andırın ekonomi
andırın sanayi
andırın ticaret
andırın turizm
andırın eğitim
andırın okul
andırın lisesi
andırın sağlık
andırın hastahanesi
andırın doğa andırın dernek
andırın dağları
andırın akarsuları
andırın madenleri
andırın bitkileri
andırın
kahramanmaraş andırın
maraş andırın
ANDIRIN İSMİ MENŞEİ
ANRIRIN ADININ MENŞEİ
Andırın isminin tarihçesi ile ilgili olarak değişik rivayetler vardır. Bunlardan birincisi ve güçlü rivayet şudur: Osmanlı İmparatorluğu'nun dokuzuncu Padişahı Yavuz Sultan Selim'in 23 Ağustos 1514 ‘te Çaldıran ovasında Şah İsmaili yenilgiye uğratıp geri dönüşü sırasında,
 İran seferine çağırılmasına rağmen ve ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'na karşı tavır alan Dulkadir Bey'i Alaüddevle üzerine yürüdüğü ve Andırın'ın Akkale olarak bilinen mıntıkasına kadar geldiği, burada kendisini karşılayan Andırın eşrafının gençlerini işaret ederek, “BUNLAR ARASINDAN MEKTEB-İ ENDERUNA TALEBE ALINSIN .”
 şeklinde, mahiyetindeki zevata emir verdiği, Mekte-i Enderun ‘a ( saray Üniversitesi' öğrenci olarak gidenlerin izine gelişlerinde, kendilerine Enderunlu denildiği, bunların memleketlerine de ENDERUN denildiği, Enderun kelimesinin halk dilinde söylene söylene “ANDIRAN” ve daha sonralar? da “ANDIRIN” Şekline büründüğü ve ilçenin bugünkü adının buradan geldiği rivayet edilir. ( Ancak Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Seferinden dönerken Dulkadir meselesini ele almış olmasına rağmen, bizzat kendisi gelmemiştir. Çaldıran seferine katılan 
Şahsuvaroğlu Ali Bey'e, Kayseri Sancagı'nı vermiş ve komutanlarından Hadım Sinan Paşayı ,Şahsuvaroğlu Ali Bey rehberliğinde Dulkadir Bey'i Alaüddevle üzerine göndermiştir. Andırın'a kadar gelen, Mekteb-i Enderuna öğrenci alınmasını emreden kişinin Hadım sinan Paşa olması da muhtemeldir. Diğer taraftan Çaldıran Seferi dönüşünde Alaüddevle'nin kesilen başı Göksun'da, Yavuz Sultan Selim'e iletildiği göz önüne alınırsa , Yavuz Sultan Selim'in Göksun'a, Andırın'dan geçmiş olması güçlü bir ihtimaldir.)
Bir başka rivayette, Rumi 1311 Miladi 1895 yılında Zeytunlu Ermenilerinin Andırın'ı basmaları sonucu Andırın'a gelen Fırka-i Islahatın karargah kurduğu, bugün kışla Bahçesi olarak anılan yerin Güney batısında bulunan ve halen “Enişdibi “diye adlandırılan yere askerlerin “En derin” dedikleri ve “En derin” kelimesinin söylene söylene zamanla Andırın ?ekline dönüştüğü rivayet edilir.
Başka bir rivayet de :Andırın'ın eski yerleşim yerinin Haçtırın olduğu ve buradan Andırın'a dönüştüğüdür.Söylenilen bir başka rivayet ise Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Andırın adıyla anılan bir köy a?iretinin buraya gelip yerleştikten sonra, bu adı almış olabileceğidir.Ancak buraya gelip yerleşen aşiretin kimler olduğu belli olmadığından zayıf bir rivayet olduğunu söyleyebiliriz.
ANDIRIN İLÇE COĞRAFYA
İLÇEDE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Özellikle Andırın ilçesinde ve çevresinde toprak karakteristiğinin ve iklimin elverişli oluşu nedeniyle, çok yakın bir geçmişte bugünkünden daha zengin ve çeşitli bitki örtüsü, bir taraftan tarlaların açılması, bir taraftan hayvanların otlatılması ve keçi besiciliği, diğer taraftan da bilinçsiz orman kesimleri,
 orman kaçakçılığı ve yangınlar özellikle kırsal alanlarda ısınmaya bağlı olarak kendini gösteren sorunlar sebebiyle aşırı derecede tahribe uğramışlardır. Orman diyebileceğimiz tabii bitki örtüsüne parçalanmış bir şekilde, yüksek alanlarda birbiri içine girmiş türler olarak karşımıza çıkmaktadır. Alçak kısımlarda ise kültür bitkileri hakimiyet kazanmış durumdadır.
Tabi Bitki Örtüsü
Tabi bitki örtüsü, özellikle dağ ve vadi yamaçlarında hakim durumdadır. İlçenin ikliminin karasal Akdeniz iklimi olduğu dağ ve vadi yamaçlarında kuraklığa dayanıklı kserofil bitkiler gelişme imkanı bulmuştur. Bu bitkiler genellikle yapraklarını dökmeyen, daima yaprakları yeşil kalan, kenarları dikenli sert özelliklere sahip olan makilerdir.
 Ovalık alanların hemen yanı başında yükselen dağlık kesimin 150-500 m yükseklikleri arasında maki bitki örtüsü, 500 m’den itibaren yayvan yapraklı ormanlar ve yaprağını dökmeyen dikenli meşeler bulunmaktadır. 1000 m’den sonra ise çam ağaçlarının bulunduğu ormanlara geçilir. Ormanlar çam,sedir, ardıç, meşe, menengiç, karaçalı, hartlap, tesbiden müteşekkildir. Genellikle yangın sahaları ile parçalanmış durumdadır. Bundan dolayı çıplak kalan arazi, sel sularının tahribatına daha fazla maruz kalmıştır.
 Toprak kaybı gün geçtikçe artmakta ve çıplaklaşmaya maruz kalmaktadır. Bu nedenle Orman Teşkilatı tarafından, ağaçlandırma çalışmaları yapılmakta olup, teraslamalar yapılarak çamlar yetiştirilmekte, kısmen de olsa toprak kaybı önlenmeye çalışılmaktadır.
Özellikle Kahramanmaraş ve Andırın ilçesinde görülen ormanları meydana getiren ağaç türleri şunlardan ibarettir: Kızılçam, karaçam, köknar, sedir, ardıç ve meşe vb. görülmektedir.
Maki Formasyonu
Akdeniz ikliminin karakteristik bitki örtüsü makidir. Andırın ve çevresinde özellikle yükseltisinin az olduğu güney kesimlerde, maki bitki örtüsü yaygın olarak görülür.
Andırın'da maki formasyonu 200 m ile 600 m arasında görülür. Maki formasyonu 600 m’den sonra yerini orman örtüsüne bırakmaktadır.
Akdeniz Bölgesinde olduğu gibi Andırın ve çevresinde orman tahribinin fazla olduğu alanlarda, maki formasyonunun bütün türleriyle karşılaşmak mümkündür.
Andırın ve çevresinde görülen maki türleri şunlardır:
Türkçesi Latincesi
Mersin Mrytus communis
Kocayemiş Arbutus unedo
Keçiboynuzu Caratonia
Zeytin Olea eurpea
Karaçalı Pliurus spina
Menengiç Pistacia terebinthus
Zakkum Nerium oleander
Akçakesme Plillyrea latifolia
Hayıt Vitex asrus
Bu maki türlerinden olan Karaçalı (Paliums spina) ile hayıt (Vitex agrus) kışın yapraklarını döken türlerdir. Diğer maki türleri ise bütün yıl boyunca yapraklarını dökmeyen türleri oluşturmaktadır.
Andırın'da zakkum (Nerium oleander) ve hayıt (Vitex agrus) nemin fazla olduğu dere yatakları boyunca bulunmaktadır.Zeytinin yabanisi Deliceye ise 700-800 m yüksekliklerde rastlamak mümkündür.
Meşe Formasyonu
Tüm Akdeniz Bölgesi'nde olduğu gibi Andırın ve çevresinde de maki formasyonu ile orman kuşağı arasında en fazla karşılaşılan tür, meşe (Quercus) topluluklarıdır.
Meşe formasyonu Andırın’da geniş bir alana sahiptir. Bazen saf meşelik ormanlar olarak karşımıza çıkarken, bazen de kızıl çamlarla (Pinus brutia) karışık şekilde yer almaktadır. Meşe formasyonu maki formasyonu ile orman kuşağı arasında bulunmaktadır. Bu meşeler yer yer 7-8 m boya ulaşabilmektedir.
Kızılcam Formasyonu
Akdeniz ikliminin klimaks bitkisi olan Kızılcam, (Pinus brutia) Andırın ve çevresinde meşeden sonra en geniş alana sahip olan türdür
Kızılcam (Pinus brutia) formasyonu 2.000 m yüksekliğe kadar çıkabilmektedir.
Andırın ve çevresinde saf kızılçam toplulukları geniş yer kaplamasına rağmen, güneyde orman topluluklarının tahrip edildiği alanlarda meşelerle birlikte görülür.
Son zamanlarda Orman İl Müdürlüğü tarafından yörede kızılçam ağaçlandırılması yaygın olarak yapılmaktadır.
Diğer Formasyonlar
Andırın'ın kuzeyinde iğne yapraklı ağaç türleri bulunur. Bu türler şunlardır;
Türkçesi Latincesi
Karaçam Pinus nigra
Ardıç Juniperus
Toros göknarı Abies cilicia
Sedir Cedrus libani
2000 m yükseklikten sonra bu türler oldukça gür bir orman kuşağı oluşturmaktadır.
Andırın ve çevresinde sedir ve karaçam ormanlarının büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı alanlarda ardıç toplulukları görülmektedir. Bu ardıç türleri şunlardır.
Türkçesi Latincesi
Kokulu ardıç Juniperus foetidissima
Katran ardıç Juniperus oxycedrus
Boylu ardıç Juniperus excelsa
Andırın ve çevresinde özellikle yağışın fazla olduğu alanlarda, Karadeniz iklimine has bitki türleri bulunmaktadır. Yazın nem oranının yüksek olduğu yerlerde yetişen türler şunlardır.
Türkçesi Latincesi
Kayın Fagus oriantalis
Gürgen Carpinus
Kızılcık Cornus mas
Yabani fındık Corylus evellana
ANDIRIN İLÇE İKLİM
İLÇENİN İKLİM ÖZELLİKLERİ
Kahramanmaraş bölgesinde ve çevresinde, yağış miktarının en fazla olduğu yer Andırın ilçesidir. Gerek coğrafi özellikleri, gerekse ormanlık alanların geniş bir yüzeye yayılmasından dolayı bol yağış getiren hava hareketlerine karşı yer alması, ilçede yağışların fazla görülmesinin başlıca nedenidir. Akdeniz üzerinden gelen rutubetli hava, yüksek dağlara ve ormanlara bağlı olarak ilçe üzerinde yağışları bırakır.
Akdeniz kıyılarında kış mevsiminde batı yönlü gezici depresyonlar hakimdir. Bu depresyonlar Akdeniz kıyısını etkisi altına aldıktan sonra kuzeye doğru ilerleyen alçak basınç sistemi bol yağışların Andırın ilçesine kadar sokulmasına sebep olur. Yağışlar genellikle kış ve sonbahar mevsiminde toplanmıştır. Ortalama olarak üç ay (91 gün) yağışlar mevcuttur. Bu yağışlar genellikle yağmur şeklinde düşmektedir. 
İlçe merkezinin genellikle güney kesimlerinde kar yağışı görülmezken kuzeydeki dağ yamaçlarında ve dağlarda kış mevsiminde kar yağışları görülmektedir. Bununla birlikte köylerdeki ulaşımı olumsuz yönde etkilemekte olup yolların ulaşıma açık olmasında engelleyici bir rol oynamaktadır. İlçe merkezinde km2’ye, ortalama 1300 kg yağış düşmektedir. İlçenin güney kesimleri ile vadi ve yerleşim bölgelerinde Akdeniz iklimi hakimken kuzey kesimlerinde, dağ ve yamaçlarında kara iklimi belirginleşmektedir.
 Kışları ılık ve yağışlı yazları sıcak ve kurak olarak geçmektedir. İlçede; fazla yağışların görülmesinin sebeplerinden birisi de Akdeniz kıyılarında geçici depresyonların görülmesi yanında, soğuk mevsimde, Arabistan yarımadası üzerinde Fırat ve Dicle havzaları arasında görülen yüksek basınçlı hava hareketleri de bölgede yağışların görülmesine sebebiyet vermektedir.
Yukarıda belirtildiği gibi Akdeniz yağış rejiminin görüldüğü ilçede, kıştan sonra gelen ilkbahardaki depresyon yağışlarına konvektif yağışlar eklendiği için yağışların azaldığı görülmektedir. Bu mevsimde Akdeniz havası sabit ve kararlı bir haldedir.
 Bölgeye giren hava hareketleri yoğunlaşmaya imkan bulamazlar ancak; parçalar halinde depresyonlar veya bölgelerde beliren konveksiyonel hareketler, orajlı yağışların düşmesine sebebiyet verirler. Bölgede kaydedilen yağış miktarı ilçede 1410.9 mm’dir. (1991 yılı) tespit edilen en çok yağış genel olarak ocak ayında ölçülmüştür.
Yağış miktarlarının mevsimlere göre dağılımı (% olarak)
Mevsimler İlkbahar Yaz Sonbahar Kış
Yağış miktarı 409 354 207 405
% olarak 30 26 16 29
Karasu Vadisi
Kar Yağışları
Özellikle Kahramanmaraş ve çevresinde ortalama kar yağışları, yer yer değişmekle birlikte 2-23 gün arasında değişim göstermektedir. Yılın aralık ayında başlayıp mart ayı sonuna kadar geçen aylarda, kar yağışları görülebilmektedir. Kar yağışlı günler, Andırın’da 7 gün dolayındadır. Andırın’da kış mevsiminde yağan karlar, toprakta pek fazla kalmazlar. Kış ayları ile nisan ayının ilk günlerinde olmak üzere, toprağın karla örtülü olduğu günler sayısı Andırın’da genellikle 18 gündür.
 Ancak son yılarda baraj göllerinin çoğalması, gerekse iklim şartlarının değişmesi nedeniyle Kahramanmaraş iklimi Andırın çevresinde yumuşatıcı etkiler göstermektedir
Sisli Günler
Sisli günlerin en çoğu aralıkta başlamakta, mart ayında en az değerini bulmaktadır. Ortalama günler sayısı Andırın’da 19 gündür. En fazla ise aralık ve ocak aylarında görülmekle birlikte başlıca yamaç sisleri şeklinde görülür.
Kırağılı Günler
Kırağı olayı bölgede ekim ayında başlamakta, nisan ayına kadar devam etmektedir. Havaların ısınması ile mayıs ayından ekime kadar kırağı görülmez. En çok kırağılı günler kasım-ocak aylarına rastlamaktadır. Ortalama kırağılı günler sayısı Andırın’da 2 gün civarındadır.


Dolulu günler
Kararsız havalar da daha çok orajla birlikte meydana gelen hava olayıdır; en fazla nisan ayında görülmektedir. 1998 yılında ilçenin bazı köylerine düşen dolu yağışları, tarım hayatını ve meyvecilik hareketlerini olumsuz şekilde etkileyerek büyük hasarların görülmesine neden olmuştur.


Oarajlı günler
İlkbahar ve yaz aylarında ısınmaya başlayan hava depresyonlarının ve konvektif hava hareketlerinin etkisiyle yağış, şimşek ve gök gürültüsü ile birlikte görülür. En çok nisan-mayıs-haziran aylarında vuku bulmakta; en az ise aralık-nisan ayında görülmektedir.


Rüzgar durumu
En çok esen rüzgar kuzey sektörlü poyraz rüzgarlarıdır. Bunun başlıca nedeni, vadilerin kuzey yönlü olmasıdır. İlkbaharda kuzey sektörlü rüzgarlar aynında ılık ve nemli bir hava getiren lodos güneybatıdan eser ve bu rüzgar var olan karları zamanından önce eritir.
Sıcaklık
İlçede 1991 yılında kaydedilen ortalama sıcaklık 12.6 C, en yüksek hava sıcaklığı ise 28.4 C ile ağustos ayında, en düşük hava sıcaklığı ise -2.1 C ile aralık ayında gözlenmiştir.
Güneşlenme
1991 yılı içinde 171 gün açık 194 gün parçalı bulutlu ve tam kapalı olarak gözlenmiştir.
Nemlilik
1991 yılı nemlilik ortalaması % 63.9 dur. Yıl içerisinde ağustos ayı nemlilik oranı 71.7 ile en fazla olmuştur.
ANDIRIN İLÇE YERALTI ZENGİNLİKLERİ
ANDIRIN İLÇESİNİN HİDROĞRAFYASI
Bilindiği gibi Andırın ilçesi ve çevresi gerek akarsular, gerekse yeraltı suları bakımından oldukça zengin bir akarsu ağına sahiptir. Bu akarsuların uzunluğu fazla uzun olmamakla birlikte yer yer kısar, yer yer rejin bakımından zayıf bazı zamanlarda ise kuruyabilen, daimi olmayan bir özellik gösterir. Hemen hemen her dağın arasında yer alan vadilerde küçük de olsa bir su akıntısı (dere) yer almaktadır.


Keleşli


Bilindiği gibi ilçe sınırları içerisinde vadiler, kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Ceyhan nehrine karışan bu dere ve çaylar, bu vadiler içerisinde yer almakta ve akışlarına devam etmektedirler. Bu vadiler genelde tabansız vadi tipinde olmakla birlikte vadi yamaçları çok dik olup kanyon tipi vadilere benzemektedir.
Genelde ilçenin suları Akdeniz rejimine uygunluk göstermekle birlikte, belirli bir kaynak suları ile beslenmeyen akarsuların taşıdıkları su miktarı ve seviyeleri yaz aylarında azalmakla birlikte kış ve ilkbahar aylarında özellikle yağışın bol olduğu aylarda su potansiyelleri ve rejimleri artış göstermektedir.


Keşiş Suyu
ANDIRIN İLÇE AKARSULAR
AKARSULAR
Andırın ilçesinde bulunan akarsuların, derelerin ve çayların uzunluğu 1-100 km arasında değişmekle birlikte rejimlerinde ve debilerinde yer yer farklılıklar görülür. Yağışların bol olduğu aylarda ve günlerde su potansiyelinin artmasıyla birlikte taşkınlara sebebiyet verir. Andırın ilçesinin başlıca akarsuları şunlardan ibarettir: Geben, Uzunek, Başpınar, Andırın, Çokak, Darıovası, Keşiş akarsuları ve Toprakhasan.


1.Ceyhan Nehri :
Bir kısmı Andırın ilçesinin sınırları içerisinde yer alan Ceyhan nehri, Kahramanmaraş ilinin en önemli akarsularından birisidir. İl sınırları içerisinde 220 km uzunluğa sahiptir. Oldukça dar ve derin vadilerden geçen Ceyhan nehri kollarından il içerisine gelen su miktarı yılda 4.9 milyar metreküp dolayındadır. Ceyhan nehrinin 1990’da, Kılavuz köyünde yapılan ölçümdeki debisi 242.000 (max) m3/sn’dir.
Bu suyun toplam hacmi 3.8 milyar metreküpü bularak, 9 baraj ile toplanıp regüle edilerek, 1.6 milyar m3’ünün sulamaya verilmesi suretiyle il dahilinde 1.740.640 dekar sulanabilir karakterdeki araziden 1.629.930 dekarının sulanması öngörülmektedir. Bundan başka 5 baraj kurulacak olan 859 milyon kw gücünde hidroelektrik santrallerinde de yılda ortalama 3.3 milyar kw/saat elektrik enerjisi üretilmektedir.


2.Keşiş Suyu:
Çokak nahiyesi yakınlarından başlayıp Kumarlı köyü yakınlarında, Arslantaş Baraj gölü sularına katılır. Keşiş suyunun 1992 tarihinde şubat ayında yapılan debisi 11.821 m3/sn dir. Debi ölçüm yeri ise Arslantaş Barajı ağzıdır.


3.Körsülü Çayı:
Andırın İlçesi'nin kuzeyinde Geben Kasabası'ndan doğar. Güneye doğru akmaya devam eder. Geben Ovası sulandıktan sonra yine Altınyayla (Sisne) Köyü yakınından güneye doğru akmaya devam eder. Gökgedik Köyü'nden geçerek Yeniyapan Köyü önlerinde Menzelet Barajı'na dökülür. Debisi 2312 m3/saniyedir. Kaynağından Menzelet Barajı'na kadar olan uzunluğu 60 km’dir. Bol miktarda alabalık avcılığı yapılan akarsudur.


4. Andırın suyu
Çuhadarlı Köyü'nün kuzeyinden başlayıp Kabaklar Köyü'nün batısından Arıklar Köyü'nün doğusundan geçerek Tokmaklı Ovası'ndan Arslantaş Baraj gölü sularına karışır. Debisi 3185 m3/sn’dir.
Yukarıda saydığımız ilçenin akarsularından başka oldukça fazla miktarda dere ve çay mevcuttur. Andırın ilçesinin Harboğazı ve kuzeyde Keşiş suyu, bulundukları yerlerin arazilerinin büyük bir kısmını sulamaktadır.
Andırın suyu
ANDIRIN İLÇE GÖLLER
GÖLLER
İlçe ve çevresi yeryüzü şekilleri bakımından göllerin oluşmasına müsait olmasına rağmen, heyelanlar bakımından zayıf olması, yağışların çok fazla görülmemesi, bölgenin yüksekliklerinin az olması gibi nedenlerle göller görülmemektedir. Ancak çok az sayıda küçük çaplı geçici su birikintilerinin mevcut olduğu sahalarda görülebilmektedir.


Yapay Göller
İlçe yapay göl bakımından da zengin değildir. Yer şekilleri bakımından baraj yapımına elverişli olmasına rağmen, akarsu bakımından büyük akarsuların bulunmamasına ve çok büyük sulama alanlarının olmaması gibi nedenlerle yapay göller fazla görülmez. Ancak arazi sulamamalarının büyük bir kısmı akarsuların önüne bentler kurularak kanallarla sulanmaktadır. Ancak Aşağı Andırın ovası, arazilerinin büyük bir kısmı Arslantaş barajı tarafından sulanmaktadır.
Aslantaş Barajı
Geben Barajı
Geben barajı çalışmaları devam etmekle birlikte sulama amaçlı yapılan bir baraj olan Geben barajının sulama alanı 4286 bar’dır. Toplam gövde hacmi 1.1 hm3 , kret uzunluğu 823 m yüksekliği 25 m tipi toprak dolgu yağış alanı 70.5 km2 normal su seviyesi göl hacmi 19.488hm3’tür.


Aslantaş Barajından Görünüm
YERALTI SULARI
Özellikle Kahramanmaraş ili ve çevresi yeraltı suları bakımından zengin olmakla birlikte yeraltı sularının yakınlığı 1-30 m dolayındadır. Özllikle Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde yeraltı suları çıkarılmakla birlikte yer yer artezyen şeklinde kuyularla mevcudiyetini korumaktadır.


Kaynak Suları
İlçe ve çevresinde yeraltında, yeryüzüne çıkan tertemiz soğuk ve içme suyu olarak faydalanılan sular bakımından oldukça zengindir. Böyle alanlar genellikle yerleşim alanları olarak da seçilmekte ve kullanılmaktadır. Bu sebeple kırsal alanlarda içme suyu problemi fırsat vermektedir. Ancak yüksek alanlarda kurulan çok nadir olarak kaynak sularının bulunmadığı veya getirmek için maddi imkanların zayıf olduğu köylerde ise içme suyu, küçük çaplı kazılan kuyular aracılığı ile karşılanmaktadır.


ANDIRIN İLÇE EKONOMİ
HAYVANCILIK FAALİYETLERİ


Büyük ve Küçük Baş Hayvancılık:
İlçede önemli miktarda hayvan varlığı olmasına rağmen mera hayvancılığı pek gelişmemiş, hayvancılık orta seviyede yapılmaktadır. Bunun yanında besicilik faaliyetleri gelişmekte olup, süt hayvancılığı bazı köylerde gelişme göstermektedir. Bunun için Tarım Bakanlığı ile İlçe Tarım Müdürlüğü’nün denetiminde Yeşiltepe, Kargaçayırı ve Darıovası köylerinde boğa ünitesi mevcut olup, kültür ırkı boğalarla yerli hayvanların ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Hayvan ıslahını iyileştirmek maksadıyla geçmiş yıllarda hayvancılık, koyunculuk ve arıcılık faaliyetlerini geliştirmek için yöre halkına kredili olarak bir takım olanaklar sunulmuştur.


Balıkçılık:
Andırın ve çevresi akarsular ve kaynak suları bakımından oldukça zengin olmasına rağmen balıkçılık yeterli düzeyde değildir. Andırın ilçesi balık ihtiyacının büyük çoğunluğunu Aslantaş baraj gölü, Sır barajı, Karasu ve Körsulu nehirlerinden gidermektedir. Bunun yanında Haştırın’a, Akifiye ve Kızıloluk’a kurulan Alabalık Tesisleri yöre halkının balık ihtiyacını karşılamakla birlikte buradan çevre ilçelere de balık satışı yapılmaktadır.


Fotoğraf (Haştırın Alabalık Çiftliği)


Kümes Hayvancılığı:
İlçede kümes hayvancılığı fazla gelişme göstermemekle birlikte son zamanlarda yöre halkının beyaz ete ilgi gösterdiği görülmektedir. Kümes hayvancılığı daha çok herkesin kendi ihtiyacını karşılamak üzere evlerde yapılan tavuk besiciliği şeklinde yürütülmektedir.
2-Hayvan varlığı:
Hayvanın cinsi
Miktarı
Büyükbaş hayvan
14.500 Adet
Küçükbaş hayvan
28.000 Adet
Kanatlılar
25.000 Adet
Arı
6.000 adet
3-Üretim durumu:
Et üretimi :1.020.000 kg.
Süt üretimi : 25.000 kg.
Yumurta üretimi :2.000.000 adet
Bal üretimi : 60.000 kg.
İlçemizde (3) adet alabalık üretim tesisi bulunmakta olup, 2007 yılı içerisinde 106.975 kg. alabalık ile 412.500 adet yavru balık hak edişleri yapılmıştır. Alabalık üretim desteği olarak 69.533 YTL, yavru balık desteği olarak 20.625 YTL ödeme yapılmıştır.
ANDIRIN İLÇE MADENCİLİK
Madencilik
Andırın’da maden arama çalışmaları yeterli düzeyde olmamakla birlikte etüd çalışmaları yeterince önem kazanmamıştır. Buna rağmen Kömür Zuhurları (Linyit), Talk Zuhurları ve küçük çaplı mermerler görülmektedir.


Kömür Zuhurları:
Andırın’ın Çokak bucağının 3 kilometre kadar uzağındaki, Se’deki Çiçekli köyü yaylası mevkiinde bulunmaktadır.
Talk Zuhurları:
Andırın’ın Çokak köyünün güneyindeki, Araba Deresi mevkiinden bu zuhur ihtiyaca göre mahalli olarak kullanılmak üzere cüzi miktarda civar halk tarafından işletilmektedir.
Ayrıca ilçenin bazı alanlarında da mermerler çıkarılmakta ve Çatak mevkiinde işletmeye açılmaktadır.
ANDIRIN İLÇE SANAYİ
Sanayileşme
Andırın’ın köyleri ve merkezi gerek ulaşım gerekse yer altı kaynakları bakımından elverişsiz şartlar nedeniyle ekonomik anlamda sanayi potansiyeline sahip değildir. Esas geçim kaynağı tarım faaliyetlerine dayanmaktadır.
Andırın’ın %85’i köylerde oturduğundan, çoğunluk tarımla uğraşır. İlçedeki orman varlığı büyük bir potansiyele sahiptir. Orman ürünleri ise çevre illere nakledilmektedir. Andırın ilçe merkezinde ancak küçük çaplı ( Hızar, Demir Doğrama, Tornacılık, Kaportacılık, Oto Tamirciliği vb. ) atölyeler ile ev tipi ve atölye tipi sanayi şeklindeki küçük işletme grupları bulunmaktadır.
ANDIRIN İLÇE MEYVECİLİK
Meyvecilik Faaliyetleri:


İlçemizin rakımı 220 m. İle 2250 m. arasında değişmektedir. Akdeniz üzerinden gelen bol rutubet ihtiva eden sıcak hava kütlesinin dağlara çarpması esnasında yükselerek yoğunlaşması ile İlçemize önemli ölçüde yağış düşmektedir. İlçemiz bu özelliğinden dolayı bir çok meyve çeşidinin yetiştirilmesine uygundur.
Ancak meyvecilik ekonomik anlamda yapılmadığından kapama meyve bahçeleri azdır. Son yıllarda S.Y.D.V. Meyvecilik projeleri desteğiyle meyvecilikte büyük bir atılım sağlanmış, ekonomik anlamda Andırın çiftçisine özellikle Erkenci kayısı,kiraz,elma armut,ayva gibi kapama meyve bahçeleri tesis ettirilmiştir.
Yapılan araştırmalara göre meyve türleri bakımından meyve ağaç ve verim durumu şöyledir:


Resim(Andırın Kaymakamlığı Tarafından Yetiştirilen Armut Fidanları)


Cinsi
Verim
Kiraz
350 ton
Kayısı
800 ton
Elma
655 ton
Ceviz
250 ton
Ayva
145 ton
a-KİRAZ
Meyvecilik, Yukarı Andırın Bölgesinde, Özellikle Çığşar,Çokak ve Kargaçayırı(Kale boynu) köylerinde meyve veren ağaç sayısı çok fazladır. Diğer köylerimizde ise meyve veren ağaç bulunmakla birlikte, yeni tesis edilen genç bahçeler çoğunluktadır.
b-KAYISI
İlçemizin Aşağı Andırın bölgesi olan Yeşilova bölgesinde çoğunluktadır. Genelde genç bahçeler fazladır.
c-ELMA
İlçemizin genelde yukarı bölgesinde çoğunluktadır. Verimli meyve veren ağaç sayısı çoğunlukta olmakla birlikte bakımsız kaldığından verim düşmektedir.
d-CEVİZ
İlçemizin bir çok köyünde bulunmaktadır. Her ailenin birkaç ağacı vardır. Ancak bakım ve gerekli ilâçlamalar yapılmadığından verim düşmektedir.
e-AYVA
İlçemizin özellikle İlçe merkezine yakın köylerinde daha fazladır. İklim özelliği olarak da ilçemize uygun olan meyve ağaçlarındandır. Genelde genç ağaç şeklindedir
ANDIRIN İLÇE TARIM
Tahıl Tarımı:
Genellikle kara ikliminin hüküm sürdüğü kuzey bölgelerinde buğday, arpa ve yulaf ekimi yapılmaktadır. Bununla birlikte yaklaşık olarak ilçenin tamamında sulu tarımın yapılmadığı alanlarda ve ürün için yeterince ilgilenilmeyen köylerde buğday ve arpa ekimi ön sırada gelmektedir. Bunun önemli sebeplerinden biri de hayvan besiciliğinde saman ihtiyacının da karşılanmak istenmesidir.
İlçede 2003 yılı itibariyle 6.500 hektar buğday ekimi yapılmış olup 19.763 ton buğday üretimi elde edilmiştir. Bununla birlikte 100 hektarda 173 ton arpa üretilmiştir. 700 hektardan 700 ton nohut üretimi yapılmıştır. İlçede tahıl tarımı genellikle iklime bağlı olmakla birlikte yağışların etkisine bağlı olarak üretim miktarı artmakta veya düşmektedir.


Sanayi Bitkisi Tarımı:
Genellikle sulanabilen ve birden fazla ürünün alınabildiği alanlarda sanayi bitkisi ekimi yapılmaktadır. Özellikle verimli kumlu, alüvyonlu, su tutmayan topraklarda sanayi bitkilerine yönelik ekimler yapılmaktadır. Bunlar içinde mısır ve yer fıtığı başta gelmektedir.
Bahçe Kültürü Tarımı:
İlçede yerleşim merkezlerinin yakınlarında küçük alanlar halinde bahçe tarımı yapılmakla birlikte ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim yapılmaktadır. Bunun yanı sıra sulanabilen arazilerde ticari maksatlı bahçe tarımı ve sebzecilik faaliyetleri önemli bir yer tutar. Bunların içerisinde domates, karpuz ve turp en çok yer tutanıdır.


Yem Bitkileri Tarımı:
İlçe ve çevresi iktisadi faaliyetlerin büyük bir kısmını oluşturan tarım faaliyetlerinin yanı sıra, hayvancılık faaliyetlerinin de önemli bir yer tutması yöre halkını yem bitkileri tarımına da yöneltmiştir. Kırsal alanlarda mera besiciliğinin iklime ve yağış şartlarına bağlı olarak yaygınlık göstermemesi, ahır hayvancılığının gelişmesine imkan vermiştir. Özellikle kar yağışları ve soğukların fazlaca olduğu alanlarda hayvanların ot ihtiyacının karşılanması için yonca ve fiğ ekimleri bazı alanlarda önem kazanmıştır. 2003 yılı içerisinde 120 hektar alana yonca ekilmiş ve 720 ton yonca elde edilmişitir.


Bununla birlikte tahıl tarımı hayvanların yem ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladığı için yonca ve fiğ ekimleri yaygınlık kazanmaktadır. Besicilikte yeşil ot yanında, yer fıstığının ve mısırın saplarından faydalanılmakla birlikte küspe alımları da önem kazanmıştır.


Uygulanan Tarım Yöntemleri:
Andırın ilçesi ekonomik bünye bakımından endüstriyel gelişmenin etkisi altında olmakla birlikte, Anadolu’nun tipik özelliği olan tarım yöntemini de hissettirmektedir. Bu sebeple tarım faaliyetlerini de uygulanan tarım teknikleri tarımın gelişme türüne, uygulanacağı biçime, yağış şekline, arazinin eğimine bağlı olarak yer yer değişiklikler göstermektedir. Bununla birlikte sulamalı arazinin varlığı, verimli arazilerin bulunması ve iklimin elverişli olması yanında arazi varlığının büyüklüğü veya küçüklüğü gibi nedenlere bağlı olarak aşağıdaki tarım teknikleri uygulanmaktadır:
Entansif Tarım Ve Tarım Bölgeleri :
Andırın’ın çok az bir kısmında entansif tarım teknikleri uygulanır. Son yıllarda bu teknik bir artış göstermektedir. Entansif tarımın gelişmesinde, motorlu taşıtların artması yanında sulamalı tarımın ön plana çıkması, kredi olanaklarının kullanılabilir hale gelmesi, çiftçilerin bilinçlendirilmesi, tohumların seçilmesi, ilaçlama ve gübreleme gibi faktörlerin esas rolü olmakta ve yılda 2-3 çeşit tarım ziraatı yapılmaktadır. Böylece karpuz, mısır, pamuk, soya fasulyesi, turp, ıspanak, kavun ve özellikle de yer fıstığı tarımında büyük artışlar görülmektedir. Entansif tarımın başlıca görüldüğü bölgeler:


Yeşilova ( Aşağı Andırın Ovası )
Geben Ovası
Gökahmetli
Kumarlı
Bektaşlı
Beşbucak
Anacık
Akçakoyunlu
Alameşe
Darıovası
Haştırın
Hayvacık
Akgümüş
Altınyayla
Kargaçayırı


Bu tür tarım faaliyetleri yörenin iktisadi faaliyetine önemli katkılar sağlamaktadır.
2.Ektansif Tarım Faaliyetleri ve Bölgeleri:
Motorlu taşıtların kullanılamadığı, eğimin fazla olduğu kırsal bölgelerde görülmektedir. Böylece bölgelerde karasaban kullanılmakta, karasabanın kullanılamadığı alanlarda kazmalarla tohumlama faaliyeti yapılmaktadır. Yabancı otlarla mücadelede yetersiz kalınmakta ve ürün ancak orakla veya tırpanla biçilmektedir. Bunun yanında tek tip ürün olan buğday ve arpa üretimi yapılmaktadır. Zamansız meydana gelen yağışlara bağlı olarak ürün veriminde dalgalanmalar görülmektedir.
Ektansif tarım faaliyetleri giderek azalmakta ve ektansif tarım teknikleri de giderek entansif tarım tekniğine dönüşmektedir.


Sulamalı Tarım Faaliyetleri ve Bölgeleri:
1-Arazi varlığı ve kullanım durumu:
Kullanım durumu
Miktarı (Dekar)
Tarım arazisi
-Sulu ziraat: 81.800 Dekar
-Kuru ziraat: 168.200 Dekar
Türkoğlu